gezondheids-centrum-overdiep-stadshaven

Algemene beschouwing CDA: Samen de schouders eronder

‘Over de grenzen’. Onder die titel staan we opnieuw voor een bezuinigingsronde. Over grenzen heen, ditmaal. Waarbij een sterk gewijzigde maatschappelijke context noodzaakt om te veranderen. Dat vraagt om nieuwe bezuinigingen. Maar veel belangrijker, vraagt dat om een overheid en politiek die faciliteert om inwoners in hun kracht te zetten. Zodat de zelfredzaamheid vergroot en de sociale samenhang versterkt. Over grenzen heen, om er uiteindelijk samen sterker uit te komen.

Het CDA heeft een aantal speerpunten.

Sociaal domein

De nadruk ligt op eigen kracht. Maar dat betekent niet dat wij als gemeente onze handen er vanaf trekken en niets meer willen doen. Integendeel zelfs. Want naast het versterken van de sociale samenhang tussen inwoners en de versterking van de 0e-lijnszorg, zetten we ook in op preventie. Door te investeren in de mantelzorg, wat van onze fractie een belangrijk punt is. Maar ook projecten voor ouderen met lichte dementie (DAL huis) en de niet-geïndiceerde dagopvang voor ouderen.

Wij zijn bijzonder blij met de net geopende zorgbalie. Een plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over verschillende gebieden met als doel voorkomen van de vraag naar zwaardere zorg.

Wij maken ons echter zorgen over de voorgenomen sluiting van Solwerd. Dat lijkt onomkeerbaar en de grote vraag is: hoe nu verder. Er ligt een intentieverklaring. Wij hopen nu dat de chemie tussen de verschillende partijen gaat ontstaan en men ook over grenzen durft te kijken (maar dan met de andere uitleg) zodat er spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Om te zorgen dat zorgvoorzieningen hier in Appingedam blijven. Want Appingedam vergrijst en dat betekent dat de vraag naar zorg juist toeneemt.

We zien ook nieuwe kansen en uitdagingen. Ten aanzien van een passend woningaanbod lijkt het ons goed om te kijken naar locatie de Citer. Om te onderzoeken of het mogelijk is om daar woningen te bouwen met zorg (24 uurs zorg) aan huis, een soort hofjes idee voor mensen die niet meer alleen thuis kunnen wonen.
Moderne hofjes: Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van noaberschap mogelijk zijn. Hoge mate van sociale controle, veel minder kans op vereenzaming.
Zulk soort hofjes vind je al op diverse plekken door Nederland heen.
Een mooi voorbeeld is de zorgcoöperatie GoudOudinWarffum. Ja, voorzitter, wij kijken ook letterlijk over onze (gemeente)grenzen heen.

Centrum

We hebben een mooi, levendig centrum en daar is flink op geïnvesteerd afgelopen jaren. En even buiten het centrum is nu een stationsplein dat na een metamorfose prachtig is geworden met een uitstraling passend in deze tijd. De komende periode mogen wij de verandering op het Cleveringaplein tegemoet zien. Een andere invulling van het TNT pand met o.a. de bibliotheek. Zo komt aan alle ingangen van het centrum een mooi toegangspunt.

Maar tegelijkertijd staan wij nu ook voor de keuze wat te doen met de verkeerstroom. In onze vorige algemene beschouwingen hebben we hier al aandacht voor gevraagd. Wij denken dat nu daar de tijd voor rijp is om dat nader te onderzoeken. Zeker gezien de grote parkeerplaats achter het wereldrestaurant in de Wijkstraat die ook benut zal worden als parkeerterrein voor het oude centrum en evenementen. En wat op de huidige manier onzes inziens tot problemen gaat geven. De verkeersveiligheid staat bij ons voorop. En daarom de motie die wij samen met D66 indienen.

Onderwijs

Het behoud van de mooie doorgaande onderwijslijn in Appingedam is van groot belang voor de aantrekkingskracht van Appingedam op gezinnen. Dat, maar ook het belang van onderwijs als voorwaarde voor perspectief. Appingedam is een onderwijsstad en moet dat blijven. Wij als CDA fractie vinden dit ook belangrijk gezien de ontwikkelingen van vraag en aanbod. Wij vragen hier uw aandacht voor gezien de hoge werkloosheid in deze regio maar ook de afstand die een deel van deze doelgroep heeft t.o.v. de arbeidsmarkt. Het is goed om jongeren preventief richting arbeidsmarkt te begeleiden maar wij blijven ook aandacht vragen voor volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is ook passende scholing noodzakelijk. Scholing op niveau 2/3 maar vooral gericht op de praktijk. Laten we ook oog houden voor deze doelgroep. Maar ook voor onze nieuwkomers hier in onze stad. Naast de wettelijke verplichting tot inburgering lijkt het ons belangrijk dat onderwijs, werkveld en gemeente om tafel gaan zitten om te kijken hoe onderwijsconcepten ingebracht kunnen worden waarmee deze doelgroep meer kans maakt op een baan in deze regio en hun talenten een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. We kunnen dan ook spreken van een goede vorm van integratie van beide kanten.

Voorzitter, u weet dat laaggeletterdheid een stokpaardje van ons is en wij zijn daarom bijzonder blij met de plannen rondom het Taalhuis. Dit project wordt in DAL verband uitgevoerd en heeft als doel alle inwoners met laaggeletterdheid, te activeren en tot een hoger niveau te brengen in het kader van zelfredzaamheid

Walbeschoeiingen

Het CDA staat volledig achter de duurzamere projectmatige en gecoördineerde aanpak van de gemeentelijke in eigendom zijnde walbeschoeiingen en tevens de uitgangspunten die worden gehanteerd. Als het gaat om de walbeschoeiing vinden wij dat de problemen complex zijn. Het CDA vindt het onontkoombaar om hier extra financiële middelen voor vrij te maken. De urgentie om hiervoor geld vrij te maken is ons duidelijk.

Wij hopen dat het binnen afzienbare tijd tot een constructieve oplossing komt t.a.v. eigendom- en onderhoudsverantwoordelijkheid Solwerderstraat-oost. Maar wij vinden dat de problemen hieromtrent wel in de juiste proportie gezien moet worden, net als alle andere problemen waar wij als raad mee te maken hebben en krijgen. Aandacht en inspanningen van zowel het college als ook onze raad is groot.

Energie is onmisbaar in onze samenleving. Bij de burgertop is hier ook over gesproken en de wens geuit om om tot een energiecoöperatie te komen. Onze huidige energiebronnen raken langzaam op of zijn erg vervuilend. Als CDA  willen wij de overstap maken naar duurzame energie en  vinden wij het belangrijk om naar de mogelijkheden te kijken tot  samenwerking in projecten en over de ruimte, zowel fysiek als maatschappelijk en economisch, die nodig is voor duurzame energie in het licht van onze ambities op langere termijn. De energietransitie moet worden gedragen en uitgevoerd in onze gemeente, met onze bewoners en ondernemers. Wij vinden het belangrijk in onze zoektocht naar (nieuwe) ruimte voor energie ook de gelegenheid te geven aan onze inwoners om hierin mee te denken en te doen! Concreet betekent dit dat wij ook graag ruimte willen geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Maar ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij activiteiten van kennis‐ en onderwijsinstellingen.

Financiën

Een sluitende begroting blijft het uitgangspunt van het college en dat is ook ons streven.  De noodzaak om weer te moeten bezuinigen wordt veroorzaakt door de financiële gevolgen van het groot onderhoud gemeentefonds wat erg negatief uitpakt voor onze gemeente. De financiële marge is flinterdun.

De gevolgen van het uitstellen van de herindeling heeft helaas de nodige consequenties. In de kadernota is dit helder omschreven. De organisatie is niet robuust genoeg om verantwoord verder te kunnen richting de herindeling. De conclusie over onze organisatie is duidelijk en ook de gevraagde financiële dekking hiervoor.

Het CDA ziet in deze kadernota de contouren van een beleid gebaseerd op solide financiën, het met kracht, vaart en ambitie aangaan van grote en kleine uitdagingen en het pakken van kansen om onze mooie Stad nog leefbaarder en krachtiger te maken. Het college wil graag op financieel gebied eigen kracht behouden en de regie niet uit handen geven. En daar staan wij volledig achter.

Tot slot voorzitter.

We willen vooruit en gaan ook vooruit. Samen, omdat samenleven, samendoen, en samen de lusten en lasten dragen voor onze prachtige stad Appingedam de enige oplossing is.

Samen de schouders eronder. En samen in verbondenheid. Want samen kunnen we meer.

Dáár hebben wij als CDA vertrouwen in!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


1 + = zes


*